INTERIM CFO SPOLARGRUPPEN SVERIGE AB

Uppdraget:


Vi är idag tre bolag samt moderbolag i Spolargruppen Sverige AB. I närtid kommer förvärv ske av ett antal bolag och därav uppstår vårt behov av att rekrytera en CFO till gruppen. Gruppens huvudkontor ligger i Ovesholm, söder om Kristianstad. Här finns bl a en ekonomiavdelning med Ekonomichef och redovisningsekonomer samt lönehantering förutom övrig drift. Din roll blir att primärt arbeta med integration av förvärv och konsolidering av rapportering tillsammans med ekonomichefen. Du är en nyckelperson och arbetar nära VD för de befintliga bolagen, koncern VD och styrelsen. 


Stödja med kunskap och tjänster kring följande områden:


 • Ledning av företagens ekonomi och bokföringsfunktion, processer och system på bolagsnivå och koncernnivå

 • Delaktighet i framtagande av månadsbokslut och upprättande av koncernredovisning inklusive månatlig lednings- och styrelserapportering

 • Utveckla rapporteringsnivå i bolaget, säkerställa kvalitet i rapportering, analysera och följa upp avvikelser på bolagsnivå och koncernnivå

 • Delta och ansvara för ekonomirelaterade frågor i styrelsemöten och förbereda styrelsematerialet för 3 bolag

 • Ansvara för prognos- och budgetprocess i vägens förlängning

 • Stödja VD i att upprätta affärsplan och verksamhetsplan 

 • Löpande dialog med nya förvärv kring ekonomiskt utfall, prognoser avseende volymer, intäkter, kostnader och övriga aktiviteter

 • Utveckla business control i bolaget baserat på egen kunskap och erfarenhet från projektuppföljning-, -redovisning inklusive SVA

 • Leda arbetet med rörelsekapitalhantering och kassaflödeshantering

 • Planera och leda arbetet med förvärvsintegration ur ekonomiskt, finansiellt och affärsstyrningsperspektiv

Kontakt

Telefon: 010-3303800

 • Instagram
 • LinkedIn

©2020 by Friends of Executive. All rights reserved.

Kontor

Einar Hansens Esplanad 29

211 75 Malmö

Kungsgatan 59
111 22 Stockholm