top of page
05-jamstalldhet.png

Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser mellan kvinnor och män och är en förutsättning för hållbar utveckling i såväl samhället som i näringslivet.

Sverige hamnar på första plats som det mest jämställda EU-landet när European Institute for Gender Equality (EIGE) har kartlagt jämställdheten i alla EU:s medlemsländer år 2019 - men detta återspeglas inte i näringslivet.

 

Svenska storbolag är föredömen på många områden – men inom ett område står utvecklingen still och det handlar om antalet kvinnor som har en VD position. Inte förrän år 2039 når vi jämställt näringsliv om vi fortsätter i samma takt som idag. Är man 45 år eller äldre är detta inget man kommer ens att få uppleva! Detta betyder även att väldigt många kvinnor som idag är redo för chefspositioner ALDRIG kommer att nå sin fulla potential. Detta vill vi ändra på.

 

Det är allas ansvar - även vårt- att tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet. Genom att sprida kunskap, inspirera samt aktivt agera i frågan hoppas vi kunna påverka denna utveckling i positiv riktning och på så sätt bidra till ett mer jämställd näringsliv - här och nu, och inte om 20 år.

 

Några av våra aktiva åtgärder
 

  • Medvetenhet i val av föreläsare, utbildare, talare på våra arrangemang

  • Medvetenhet i våra rekryteringsprocesser (inklusive i tillsättningen av styrelseordföranden)

  • Medvetenhet i val av ämnen på våra VD-träffar och konferenser

  • Inkluderande arbetssätt och kommunikation såväl intern som externt

bottom of page