Vårt hållbarhetsarbete

De Globala Hållbarhetsmålen

 

Vårt hållbarhetsarbete tar avstamp i vår övertygelse om att doing good business bör vara varje företagsledares ambition och ledstjärna. Vad good business står för kan det nog vara väldigt olika från företag till företag, men för oss på Friends of Executive är det väldigt nära sammankopplat med våra värderingar. Vi tror på ett näringsliv som är inkluderande och jämställt, något som vi arbetar aktivt för. Lika självklart som det är att formulera olika strategier och finansiella mål är det självklart för oss att formulera hållbara målsättningar.

 

Som en viktig samhällsaktör arbetar vi med hållbarhetsfrågor för att bidra till hållbar utveckling i samhället och för svenskt näringsliv. För att kunna vara ännu mer konkreta så har vi identifierat 4 av de 17 globala hållbarhetsmålen som vi väljer att fokusera på och som vi riktar våra insatser kring: 3. God Hälsa och Välbefinnande, 5. Jämställdhet, 11. Hållbara Städer och Samhällen samt 17. Genomförande och Partnerskap. 

Läs mer nedan om hur vi arbetar med respektive mål.

03-god-halsa-och-valbefinnande.png

GOD HÄLSA & VÄLBEFINNANDE

11-hallbara-stader-och-samhallen.png

HÅLLBARA STÄDER & SAMHÄLLEN

JÄMSTÄLLDHET

05-jamstalldhet.png

PARTNERSKAP

17_genomforande_och_partnerskap.png