top of page

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

Vårt hållbarhetsarbete tar avstamp i vår övertygelse om att doing good business bör vara varje företagsledares ambition och ledstjärna. Vad good business står för kan det nog vara väldigt olika från företag till företag, men för oss på Friends of Executive är det väldigt nära sammankopplat med våra värderingar. Vi tror på ett näringsliv som är inkluderande och jämställt, något som vi arbetar aktivt för. Lika självklart som det är att formulera olika strategier och finansiella mål är det självklart för oss att formulera hållbara målsättningar.

 

Som en viktig samhällsaktör arbetar vi med hållbarhetsfrågor för att bidra till hållbar utveckling i samhället och för svenskt näringsliv. För att kunna vara ännu mer konkreta så har vi identifierat 4 av de 17 globala hållbarhetsmålen som vi väljer att fokusera på och som vi riktar våra insatser kring: 3. God Hälsa och Välbefinnande, 5. Jämställdhet, 11. Hållbara Städer och Samhällen samt 17. Genomförande och Partnerskap.

Klicka på ett mål nedan för att läsa mer om hur vi arbetar med respektive mål.

17_genomforande_och_partnerskap.png
05-jamstalldhet.png
03-god-halsa-och-valbefinnande.png
11-hallbara-stader-och-samhallen.png
bottom of page