Personuppgiftspolicy

Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss (bl.a. med hjälp av cookies eller via offentliga register). Denna policy är tillgänglig på friendsofexecutive.se.

Friends of Executive AB kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att tillse att personlig information behandlas konfidentiellt. Friends of Executive AB kommer inte, om inte skyldighet finns enligt lag eller enligt rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter, lämna personuppgifter till tredje part, om inte annat specifikt anges här.

Friends of Executive AB kommer att behandla följande personliga uppgifter om dig som medlem:

 • Namn, adress, titel, e-post och företagskoppling för att administrera och fullfölja avtalet om ditt medlemskap.

 • Din IP-adress för att effektivisera användningen av vår webbplats. Laglighet i behandlingen

Friends of Executive AB kommer att:

 • Behandla dina personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.

 • Samla dina personuppgifter för de angivna och berättigade syften som anges i denna policy,

  och kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa

  ändamål.

 • Samla in och behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de

  syften som de samlas in och används för.

 • Behandla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som de

  samlades in för.

 • Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig

  behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och

  därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

 • Vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdateras

  utan dröjsmål om Friends of Executive AB informeras eller på annat sätt blir medveten om

  felaktig information.

 • Vid förfrågan radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om inte det finns laglig grund att

  fortsätta behandlingen.

 • Vid förfrågan begränsa behandlingen, såvida inte det finns laglig grund att fortsätta

  behandlingen.

 • På begäran informera dig om vilka personuppgifter som har behandlats av Friends of

  Executive AB i en sedvanlig och maskinläsbar form.

Rättslig grund för behandling

För att kunna ingå och hantera avtal med dig som medlem inhämtar och behandlar vi personuppgifter tillhörande dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar dina ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra produkter och tjänster eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Friends of Executive AB samlar in och behandlar även dina personuppgifter i syfte att kvalitetssäkra Friends of Executive AB:s verksamhet, att kontakta dig och/eller erbjuda samt marknadsföra våra tjänster. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse. Vårt intresse går före ditt eventuella av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen medför dig.

Personuppgifter såsom namn, titel och företagskoppling kommer genom ditt samtycke att publiceras i medlemsportalen och därmed vara tillgängliga för andra medlemmar. Utan ditt samtycke kan vi inte tillhandahålla medlemsportalen för dig.

Friends of Executive AB kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån Friends of Executive AB har en rättslig förpliktelse att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet.

Vilka som har tillgång till dina personuppgifter

Friends of Executive AB låter personuppgiftsbiträden behandla dina personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift av våra system. Personuppgiftsbiträden kan även komma att läsa, ordna samt skicka personuppgifter enligt instruktion från Friends of Executive AB.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part som inte är personuppgiftsbiträde, såsom myndigheter eller juridiska rådgivare. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran eller när det krävs för uppfyllelse av ett för oss berättigat intresse.

Var dina personuppgifter lagras

Friends of Executive AB, personuppgiftsbiträden och andra tredje parter behandlar endast dina personuppgifter inom EU och EES.

Hur länge dina personuppgifter sparas

Friends of Executive AB sparar dina personuppgifter så länge det finns ett aktivt avtal. Efter avtalsförhållandet har upphört sparar Friends of Executive AB personuppgifterna i 24 månader eller så länge ett rättsligt anspråk förs eller kan göras gällande i anledning av avtalet. Friends of Executive AB kan emellertid behöva lagra personuppgifterna även efter denna tidsperiod, bl.a. för att följa lagkrav, för hantera andra rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Friends of Executive AB men som inte härrör från något avtal, eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som Friends of Executive AB tror kan vara av intresse för dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring

Dina personuppgifter på medlemsportalen sparas tills du återkallar ditt samtycke. Återkallar du ditt samtyckte kommer Friends of Executive AB att radera dina personuppgifter snarast möjligt på medlemsportalen.Cookies – Är tredje part oavsett Friends of Executive AB använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Cookies från tredje part kan också komma att användas (t ex Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål och/eller förbättring av trafiken eller besöket.

Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.

Säkerhet

Friends of Executive AB säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.

Friends of Executive AB använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos vissa personuppgiftsbiträden, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Rättigheter som medlem

Du som medlem har följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång - Du har rätt att vända dig till oss och begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, samt begära information om bl.a. ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. Friends of Executive AB kommer att förse dig med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan vi komma att ta ut en administrationsavgift.

 • Rätt till rättelse och begränsning - Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar, begränsade. Om du anser att Friends of Executive AB behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

 • Rätt till radering - Du har även rätt att få dina uppgifter raderade, bl.a. om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke som återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter.

 • Rätt att invända – Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning. Du har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

 • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Friends of Executive AB och lagra uppgifterna eller föra över dem till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

 • Rätt att lämna in klagomål - Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, datainspektionen@datainspektionen.se

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Friends of Executive AB förbehåller sig rätten att ändra denna personuppgiftspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på Friends of Executive AB:s hemsida.

Friends of Executive driver Sveriges ledande VD-Nätverk.

Vi ser till att du som VD utvecklar ditt nätverk, din kunskap 

och dig själv som ledare. 

OM OSS

Einar Hansens Esplanad 29,

211 75 Malmö

hello@friendsofexecutive.se

 • Instagram
 • LinkedIn

NYHETSBREV

All rights reserved. Friends of Executive 2021

FE_vit_platta.png