top of page

Personuppgiftspolicy

Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss (bl.a. med hjälp av cookies eller via offentliga register). Denna policy är tillgänglig på friendsofexecutive.se.

 

Friends of Executive AB kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att tillse att personlig information behandlas konfidentiellt. Friends of Executive AB kommer inte, om inte skyldighet finns enligt lag eller enligt rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter, lämna personuppgifter till tredje part, om inte annat specifikt anges här.

 

Friends of Executive erbjuder följande tjänster:

 

VD-Nätverk

Friends of Executive driver Sveriges ledande VD-Nätverk. Företaget erbjuder en unik nätverksplattform baserad på medlemskap som sammanför företagsledare (medlemmar) och ledande expertis (partners) inom nyckelområden relaterade till professionell utveckling där relationer, erfarenhetsutbyte och kontinuerligt lärande står i fokus.

 

App

Friends of Executive har lanserat världens första digitala community för VD. Friends of Executive har utvecklat ett exklusivt och professionellt community för VD. Genom appen vill Friends of Executive utmana de etablerade sociala plattformarna med ett nischat community där innehållet är framtaget av VD, för VD. Appen är uppbyggd kring områdena: Share, Connect och learn för att skapa förutsättningar för nya möten, utbyten och lärande.

 

Share Dela kunskap och utbyt personliga erfarenheter, diskutera olika ämnen och intressen i VD-forum samt kommunicera en och en eller genom gruppkonversationer i appen.

 

Connect Hitta företagsledare i andra bolag och regioner genom enkel sökning.

 

Learn Fatta bättre affärsbeslut genom kontinuerligt lärande. Håll dig uppdaterad genom information om nya trender, insikter och forskning.

 

Appen är utvecklad i Malmö och finns att ladda ner i App Store och Google Play.

 

Vilka personuppifter hanterar Friends of Executive:

Friends of Executive AB kommer att behandla följande personliga uppgifter om dig som medlem (VD-nätverk):

 • Namn, adress, titel, e-post och företagskoppling för att administrera och fullfölja avtalet om ditt medlemskap.

 • Din IP-adress för att effektivisera användningen av vår webbplats.

 

Vid användning av Friends of Executives app kommer följande personliga uppgifter om dig behandlas:

 • Namn, adress, titel, e-post och företagskoppling för att administrera och fullfölja avtalet om ditt medlemskap.

 • Din IP-adress för att effektivisera användningen av vår webbplats.

 • Användarbilder

 • Text och bilder som publiceras på medlemmens användarsida (profilbild) och i form av chattar och konversationer.

 

Vid registrering till nyhetsbrev på Friends of Executives hemsida fyller användaren enbart i sin e-postadress.

 

Hantering av personuppifter i app:

Som medlem ges du möjlighet att använda Friends of Executives app. I appen ges medlemmen möjlighet att skapa sin egen profilsida, kommunicera med andra medlemmar genom en öppen chatt (forum) och via privata chattar samt följa kommande evenemang. I appen finns det även ett register över samtliga användare av appen.

 

Du är ansvarig för det innehåll du väljer att tillhandahålla för våra tjänster och de uppgifter som sparas i appen. Information kan tillhandahållas i appen genom dator, mobiltelefon, annan trådlös utrustning samt genom kontakt med Friends of Executive AB och manuell överföring till appen. Du kan uppdatera och ändra befintlig information genom att logga in på ditt konto och ändra kontoinformationen, chattgrupper m.m. Friends of Executive AB kan inte kontrollera vem du väljer att dela uppgifter med inom appen eller till tredje part. Du är självständigt ansvarig för de bilder och texter som du publicerar i Appen. Friends of Executive AB uppmanar inte dig på något vis att tillgängliggöra dina personuppgifter. Du är införstådd med att även om du själv raderat chattar m.m kan andra användare valt att kopiera eller spara personuppgifter om dig. Friends of Executive AB bistår med att radera de personuppgifter som faller under bolagets ansvar.

 

Mobil applikation

När du använder vår app genom din mobiltelefon sparas automatisk IP-adress, mobilens enhets-id, mobilens enhet och operationssystemet (OS).

 

Push-notiser

Friends of Executive AB skickar notifikationer till dig personuppgiftspolicyn uppdateras, kommande evenemang m.m. Det är möjligt för dig att stänga av notifikationerna genom inställningen i din mobil.

 

Laglighet i behandlingen

Friends of Executive AB kommer att:

 • Behandla dina personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.

 • Samla dina personuppgifter för de angivna och berättigade syften som anges i denna policy, och kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

 • Samla in och behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som de samlas in och används för.

 • Behandla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som de samlades in för.

 • Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

 • Vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdateras utan dröjsmål om Friends of Executive AB informeras eller på annat sätt blir medveten om felaktig information.

 • Vid förfrågan radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om inte det finns laglig grund   att fortsätta behandlingen.

 • Vid förfrågan begränsa behandlingen, såvida inte det finns laglig grund  att fortsätta behandlingen.

 

På begäran informera dig om vilka personuppgifter som har behandlats av Friends of Executive AB i en sedvanlig och maskinläsbar form.

 

Rättslig grund för behandling

För att kunna ingå och hantera avtal med dig som medlem inhämtar och behandlar vi personuppgifter tillhörande dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar dina ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra produkter och tjänster eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

 

Friends of Executive AB samlar in och behandlar även dina personuppgifter i syfte att kvalitetssäkra Friends of Executive AB:s verksamhet, att kontakta dig och/eller erbjuda samt marknadsföra våra tjänster samt tillhandahålla en optimal tjänst i appen. Vi samlar även in och behandlar dina personuppgifter om du registrerat dig för vårt nyhetsbrev på vår hemsida.  Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse. Vårt intresse går före ditt eventuella av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen medför dig.

 

Personuppgifter såsom namn, titel och företagskoppling kommer genom ditt samtycke att publiceras i medlemsportalen och därmed vara tillgängliga för andra medlemmar. Utan ditt samtycke kan vi inte tillhandahålla medlemsportalen för dig.

 

Informationen du tillhandahåller hjälper Friends of Executive att optimera den tjänst som tillhandahålls genom appen. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar dina ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra produkter och tjänster eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter i Friends of Executives app är även det samtycke du lämnar i samband med första gången du loggar in på Friends of Executives app.

 

Friends of Executive AB kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån Friends of Executive AB  har en rättslig förpliktelse att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet.

 

Vilka som har tillgång till dina personuppgifter

Friends of Executive AB låter personuppgiftsbiträden behandla dina personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift av våra system. Personuppgiftsbiträden kan även komma att läsa, ordna samt skicka personuppgifter enligt instruktion från Friends of Executive AB.

 

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part som inte är personuppgiftsbiträde, såsom myndigheter eller juridiska rådgivare. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran eller när det krävs för uppfyllelse av ett för oss berättigat intresse.

Var dina personuppgifter lagras

Friends of Executive AB, personuppgiftsbiträden och andra tredje parter behandlar endast dina personuppgifter inom EU och EES.

 

För appen används lokal lagring som är industristandard för hantering av hemsida och app på dator och i mobilen. Friends of Executive AB använder lokal lagring för att möjliggöra enkel inloggning (spara lösenord).  

 

Hur länge dina personuppgifter sparas

Friends of Executive AB sparar dina personuppgifter så länge det finns ett aktivt avtal. Efter avtalsförhållandet har upphört sparar Friends of Executive AB personuppgifterna i 24 månader eller så länge ett rättsligt anspråk förs eller kan göras gällande i anledning av avtalet. Friends of Executive AB kan emellertid behöva lagra personuppgifterna även efter denna tidsperiod, bl.a. för att följa lagkrav, för hantera andra rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Friends of Executive AB men som inte härrör från något avtal, eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som Friends of Executive AB tror kan vara av intresse för dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring

 

Dina personuppgifter på medlemsportalen sparas tills du återkallar ditt samtycke. Återkallar du ditt samtyckte kommer Friends of Executive AB att radera dina personuppgifter snarast möjligt på medlemsportalen och appen.

 

Cookies

Friends of Executive AB använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Cookies från tredje part kan också komma att användas (t ex Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål och/eller förbättring av trafiken eller besöket. Du kan läsa mer om för vilka syften vi och våra samarbetspartners använder cookies och begränsa användningen av cookies genom att ändra cookieinställningar på vår hemsida. Du kan återvända till dina cookieinställningar och ändra dina val eller återkalla ditt samtycke när som helst.

Säkerhet

Friends of Executive AB säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.

 

Inför ett medlemskap i VD-nätverket och registrering av användare av Friends of Executives app genomför Friends of Executive en kontroll av allmänna register att individen innehar en VD-position och uppfyller övriga villkor för Friends of Executives medlemskap i VD-nätverk och app. 

 

För inloggning och autentisering på hemsida och i app används lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.

 

Friends of Executive AB använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos vissa personuppgiftsbiträden, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

 

Rättigheter som medlem

Du som medlem har följande rättigheter:

 

 • Rätt till tillgång - Du har rätt att vända dig till oss och begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, samt begära information om bl.a. ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. Friends of Executive AB kommer att förse dig med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan vi komma att ta ut en administrationsavgift.

 

 • Rätt till rättelse och begränsning - Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar, begränsade. Om du anser att Friends of Executive AB behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

 

 • Rätt till radering - Du har även rätt att få dina uppgifter raderade, bl.a. om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke som återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter.

 

 • Rätt att invända – Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning. Du har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

 

 • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Friends of Executive AB och lagra uppgifterna eller föra över dem till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

 

 • Rätt att lämna in klagomål - Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, imy@imy.se

 

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Friends of Executive AB förbehåller sig rätten att ändra denna personuppgiftspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på Friends of Executive AB:s hemsida.

bottom of page